Moje služby

Súdne overené preklady z/do francúzskeho jazyka 

- rodné, sobášne, úmrtné listy,- doklady o vzdelaní, vysvedčenia, diplomy, certifikáty, výpisy zo skúšok a pod.,- technické preukazy, osvedčenia o evidencii a o zhode,- kúpnopredajné zmluvy, listy vlastníctva, darovacie listiny, výpisy z katastra nehnuteľností,- výpisy z obchodného registra či z registra trestov, čestné vyhlásenia, notárske zápisnice,
- súdne rozhodnutia, rozsudky, splnomocnenia, apostily a rôzne iné právne akty a úradné dokumenty.

Odborné a technické preklady z/do francúzskeho jazyka so zameraním na:

- právo a legislatívu (znenia zákonov, vyhlášok a nariadení, zmluvy, stanovy, správy,

poverovacie listiny, zápisnice a i.),

- ekonomiku a obchodné vzťahy (účtovné závierky, podniková komunikácia, procedúry, interné smernice, finančné výkazy, mzdová agenda, audity, skladové hospodárstvo, marketing, projektová dokumentácia a i.),

- techniku, automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel,

- zbrane a strelivo,

- biológiu, poľovníctvo, kynológiu, strelectvo.

Preklady bežných súkromných či propagačných dokumentov z/do francúzskeho a zo španielskeho jazyka

- súkromná korešpondencia, osvedčenia, potvrdenia, reklamné materiály, formuláre, žiadosti, katalógy, návody na použitie a pod.

- Doplnkové služby: korektúry, revízie prekladov, lokalizácia, vedenie jazykových kurzov.

5151

Tlmočenie:

Simultánne tlmočenie

(konferencie, kongresy, prednášky, semináre, prezentácie) – tlmočenie sa vykonáva súčasne s prednášaným prejavom pomocou konferenčnej techniky alebo bez nej formou šušotáže.

20150924_081730

Konzekutívne tlmočenie

(obchodné rokovania, audity, technické prezentácie, sprievodné tlmočenie, exkurzie, rôzne spoločenské a športové podujatia) – tlmočník prekladá prejav po častiach, v prípade potreby s pomocou tlmočníckeho zápisu v prestávkach, ktoré mu rečník poskytne.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Súdne tlmočenie

– tlmočenie súdnych pojednávaní, výsluchov, výpovedí, konfrontácií, svadobných obradov, právnych úkonov podľa civilného či obchodného práva a i.

Oblasť pôsobenia:

Hoci je mojím domovským prístavom Štefánikov kraj a mestečko na úpätí Malých Karpát, pôsobím v Trnave, Bratislave, Trenčíne, Nitre a kdekoľvek inde na Slovensku a v zahraničí v závislosti od miesta konania tlmočníckej akcie.