Kto som

2mPo maturite v roku 1991 na prestížnom banskoštiavnickom gymnáziu so zameraním na štúdium cudzích jazykov som vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1996 získala titul magister v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra.

Prekladom a tlmočeniu sa profesionálne venujem od roku 1997, vedomosti si neustále dopĺňam v súlade so zásadou celoživotného vzdelávania účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách v rámci Slovenska i v zahraničí, na rôznych odborných, jazykových a pedagogických stážach a pobytoch.

Od roku 2002 pôsobím tiež ako súdna prekladateľka a tlmočníčka z francúzskeho jazyka, vymenovaná Krajským súdom v Trenčíne. Po legislatívnej zmene som v roku 2005 absolvovala odborné právnické minimum a úspešne som vykonala odborné skúšky v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a som zapísaná v zoznamoch súdnych prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore francúzsky jazyk.

Som akreditovanou členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).