Špecializácia a hodnoty

Kvalitný preklad právnickej, technickej či firemnej dokumentácie si vyžaduje:

 • Solídne vedomosti z daného odboru (pochopiť, ako to funguje, poznať produkt, postup, normy)
 • Logické myslenie, precíznosť, zmysel pre detail (vyhľadať a používať správnu terminológiu)
 • Vysokú jazykovú kultúru (dokonalé ovládanie pravopisu, štylistické zručnosti, cit pre jazyk).

Za ostatných 20 rokov mi prešli rukami tisícky strán prekladov, vďaka čomu som získala široký rozhľad v týchto odboroch:

 • Právo: európska a národná legislatíva, najmä trestné, obchodné a občianske právo, podania, žaloby, medzinárodná právna pomoc, súdne rozhodnutia...
 • Ekonómia: podniková ekonómia, účtovníctvo a finančníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo, personalistika, manažment, audity a certifikácie
 • Priemysel: automobilový, strojársky a elektrotechnický (technológie a technická dokumentácia, výrobný proces, meracie zariadenia, kontrolné systémy)
 • Poľovníctvo a kynológia: biológia a etológia zveri, spôsoby a techniky lovu, poľovnícka latina, sokoliarstvo, lukostreľba
 • Zbrane a strelivo: športové a poľovné zbrane, streľba, balistika, výroba munície

Vyznávam tieto hodnoty:

Kvalita, kompetentnosť, diskrétnosť – to sú kľúčové slová profesionálneho a etického kódexu, ktorý sa zaväzujem dodržiavať. Je doň zahrnutá aj lojálnosť voči klientovi, jeho dôstojná reprezentácia, vzorné rešpektovanie dohodnutých termínov a absolútna mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z prekladu či z tlmočeného obsahu. Len tak mi môže klient dôverovať a získať záruku dokonalého výsledku.

Ak Vaša požiadavka nespadá do mojej sféry vedomostí či zručností, vďaka kontaktom a spolupráci s inými prekladateľmi Vám veľmi rada odporučím kolegu zdatného v danej problematike.

Čo očakávať od prekladu?

 • Ľubovoľný formát prekladu podľa požiadaviek klienta, vychádzajúci z predlohy (východiskového textu).
 • Objednávka a odovzdanie hotového prekladu v papierovej či v elektronickej podobe osobne, e-mailom, faxom, poštou, kuriérom.
 • Komplexná grafická úprava, vkladanie tabuliek, obrázkov, grafov, tlač.
 • Bezplatná archivácia prekladu na obdobie minimálne 5 rokov.
 • Pri súdne overených prekladoch sa predloha – spravidla originál či overená kópia – zviaže s prekladom trikolórou a opatrí sa odtlačkom úradnej pečiatky prekladateľa.
 • Pri preklade do cieľového jazyka je úplnou samozrejmosťou korektúra prekladu rodeným hovoriacim cieľového jazyka.

Čo treba vedieť pri zadávaní prekladu?

 • Odmena prekladateľa sa udáva v prepočte na jednu normostranu východiskového textu, pričom 1 normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier (čo zodpovedá strane s 30 riadkami po 60 úderov).
 • Minimálny účtovaný rozsah prekladu je jedna normostrana.
 • Celkový rozsah textu na preklad sa spravidla zaokrúhľuje na celé normostrany nahor, vždy však ide o dohodu medzi zadávateľom prekladu a prekladateľom.
 • Štandardným výkonom prekladateľa je sedem, maximálne osem normostrán denne. Pri presiahnutí tohto počtu alebo pri prekladoch vypracúvaných do 24 hodín, prípadne počas víkendov či sviatkov, ide o expresný preklad.
 • Prekladateľ a tlmočník poskytuje stopercentnú záruku na kvalitu svojich služieb. Predpokladom kvalitného výkonu je dôkladná odborná a terminologická znalosť prekladanej alebo tlmočenej problematiky. Preto potreba konzultovať napríklad skratky či slangové výrazy vo východiskovom texte nie je prejavom prekladateľovej neschopnosti, ale naopak snahou podať čo najkvalitnejší výkon.